โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4703, 4704 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

บุคลากรฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ

บุคลากรฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 4796

ดูเพิ่มเติม

อ. ปภาวรินทร์ วรหิน

ตำแหน่ง : อาจารย์
(ดูแลงานวารสารมนุษย์กับสังคม)
โทรศัพท์ : ภายใน 4804

ดูเพิ่มเติม

นางสาวณัจฉรียา แน่นอุดร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
(ดูแลงานวิจัย)
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : 093-6299243 ภายใน 4713

ดูเพิ่มเติม

น.ส.สกุลรัตน์ คำดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ดูแลศูนย์บริการวิจัยและวิชาการ)
E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ : 098-1980889 เบอร์ภายใน 4804

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4704 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

062845
Views This Year : 43059

Pin It on Pinterest