โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ทำเนียบผู้บริหาร

รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบัณฑิตศึกษา

ดูเพิ่มเติม

ผศ.มนสิชา แก้วนันไชย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สมัย วรรณอุดร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และอาคารสถานที่

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005454
Views This Year : 16123

Pin It on Pinterest