โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ทำเนียบผู้บริหาร

รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบัณฑิตศึกษา

ดูเพิ่มเติม

ผศ.มนสิชา แก้วนันไชย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

อ.นวรัตน์ สภานุชาต

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และอาคารสถานที่

ดูเพิ่มเติม

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.กีรติ ธนะไชย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

ดูเพิ่มเติม

อ.นิรันดร คำนุ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภาค : หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ดูเพิ่มเติม

อ.วิริยา สีบุญเรือง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ประวัติศาสตร์

ดูเพิ่มเติม

อ.นันทพร อยู่สะอาด

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภาค : หัวหน้าภาควิชา
ภูมิศาสตร์

ดูเพิ่มเติม

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028203
Views This Year : 88634

Pin It on Pinterest