โทร : 043-754-321 ถึง 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ติดต่อคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4369
มือถือ : 089-710-4115
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
อีเมล : [email protected]

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.30น.
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ปิดทำการ

เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์ภายในห้องรองคณบดี เบอร์
- คณบดี 4710
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา4720
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่4750
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ4730
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 4740
- รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ 4760
เบอร์ภายในห้องเลขาภาควิชาเบอร์
- ภาควิชาประวัติศาสตร์4834
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา4789
- ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ (นายเทพรักษ์ สุริฝ่าย)4826
- ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ 4825
- ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (สำนักงาน)4768
- ภาควิชาภูมิศาสตร์4839
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขาเบอร์
- งานสารบรรณ (นายอุดร วงษ์ช่าง)4704
- งานพัสดุ (นายเพียรชัย คำสะอาด)4724
- งานพัสดุ (นางสาวกัญญพร วุฒิกุล)4735
- งานบัญชีและการเงิน (นางสาวพรรณทิพย์ โตจำเริญ)4721
- งานแผน (นางสาวผกามาศ นามทอง)4718
- งานประกันคุณภาพฯ (นางสาวพัณณ์ชิตา พลหาญ)4737
- งานอาคารสถานที่/ยานยนต์ (นายชูชาติ บุญหล้า)
4716
- งานประชาสัมพันธ์ (นายปฏิภาน สังกะเพศ)4703
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขาเบอร์
หัวหน้าสำนักงาน (นางกมลลักษณ์ พักพิงผ่องศิริ)4728
- งานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา (นางสาวธัญญาลักษณ์ ซาตา)4781
- งานบุคคล (นางวัลภา บุญหล้า)4733
- งานบัณฑิตศึกษา (นางพวงเพชร วอนวัฒนา)4781
- งานวิชาการ (นางสาวบังอร บุตราช)4705
- งานวิจัยและบริการวิชาการ (นางสาวณัจฉรียา แน่นอุดร)4713
- งานโสตและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายจตุรพงษ์ กาลจักร และ นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์)4717
- งานพัฒนานิสิต (นางสาวเจณจิรา สีมาศ)
4739
- งานกิจการต่างประเทศ (นายนันทวัฒน์ พิสัยสวัสดิ์)
4719

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : [email protected]
Copyright © 2022-2024 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

052183
Views This Year : 21557

Pin It on Pinterest