โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ติดต่อคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4369
มือถือ : 089-710-4115
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
อีเมล : husoc.msu@msu.ac.th

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.30น.
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ปิดทำการ

เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์ภายในห้องรองคณบดี เบอร์
- คณบดี 4710
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา4720
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่4750
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ4730
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 4740
- รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ 4760
เบอร์ภายในห้องเลขาภาควิชาเบอร์
- ภาควิชาประวัติศาสตร์4834
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา4789
- ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ (นายเทพรักษ์ สุริฝ่าย)4826
- ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ 4825
- ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (สำนักงาน)4768
- ภาควิชาภูมิศาสตร์4839
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขาเบอร์
- งานสารบรรณ (นายอุดร วงษ์ช่าง)4704
- งานพัสดุ (นายเพียรชัย คำสะอาด)4724
- งานพัสดุ (นางสาวกัญญพร วุฒิกุล)4735
- งานการเงิน (นางกมลลักษณ์ พักผิวผ่องศิริ)4721
- งานบัญชีและการเงิน (นางสาวพรรณทิพย์ โตจำเริญ)4736
- งานแผน (นางสาวผกามาศ นามทอง)4718
- งานประกันคุณภาพฯ (นางสาวพัณณ์ชิตา พลหาญ)4737
- งานอาคารสถานที่/ยานยนต์ (นายชูชาติ บุญหล้า)
4716
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายปฏิภาน สังกะเพศ)4703
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขาเบอร์
หัวหน้าสำนักงาน (นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม)4728
- งานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา (นางสาวธัญญาลักษณ์ ซาตา)4781
- งานบุคคล (นางวัลภา บุญหล้า)4733
- งานบัณฑิตศึกษา (นางพวงเพชร วอนวัฒนา)4781
- งานวิชาการ (นางสาวบังอร บุตราช)4705
- งานวิจัยและบริการวิชาการ (นางสาววริญญา ศรีเกษ)4713
- งานโสตและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายจตุรพงษ์ กาลจักร และ นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์)4717
- งานพัฒนานิสิต (นางสาวเจณจิรา สีมาศ)
4739
- งานกิจการต่างประเทศ (นายณัฐกร เนาวโรจน์นา)
4719

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1327411 , 4717(ภายใน)

005447
Views This Year : 16068

Pin It on Pinterest