นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารมนุษย์กับสังคม

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences) ISSN: 2286-6779 (Print) || ISSN: 2697-4851 (Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่...

ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ศาสนาและปรัชญา ศิลปกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการออกเผยแพร่ วารสารมนุษย์กับสังคม ตีพิมพ์เผยแพร่ราย 2 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)
1. มกราคม – มิถุนายน
2. กรกฎาคม – ธันวาคม
บรรณาธิการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

เจ้าของวารสารมนุษย์กับสังคมคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรึกษาวารสารมนุษย์กับสังคมได้แก่ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การส่งบทความ วารสารมนุษย์กับสังคม

1. การเตรียมต้นฉบับ : ผู้สนใจส่งต้นฉบับโดยระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 1 ชุด และไม่ระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 3 ชุด โดยบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (หากเกิน 15 หน้า ผู้วิจัยต้องชำระค่าบทความเพิ่มเติมหน้าละ 300 บาท) การตั้งหน้ากระดาษขอบด้านบนและด้านล่าง ซม. ขอบด้านขวาและด้านซ้าย ซม. พิมพ์คอลัมน์เดียว ระยะห่าง 1 ซม. พิมพ์ด้วยอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 14 ใช้อักษรธรรมดาและพิมพ์ชิดขอบทั้งสองข้าง การลำดับหัวข้อของเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขกำกับ บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 หากมีหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 2.1 เป็นต้น
2. คำแนะนำในกำรเรียงลำดับเนื้อหา : ให้เรียงลำดับตามหัวข้อต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง (Title) ควรกระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้อักษรขนาด 18 ตัวหนา และภาษาอังกฤษ ใช้อักษรขนาด 16 ตัวหนา พิมพ์กึ่งกลางหน้ำกระดาษ
บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีเนื้อหาตรงกัน เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์โดยย่อ วิธีการวิจัย และผลการวิจัยสรุปโดยย่อ หัวข้อบทคัดย่อใช้ตัวอักษร ขนาด 14 ตัวหน้า ส่วนเนื้อหาใช้ตัวธรรมดา พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้านและมีความยาวไม่เกิน 250 คำ
คำสำคัญ (Keyword) ให้พิมพ์ “คำสำคัญ:” เป็นตัวภาษาไทย และ “Keyword:” ภาษาอังกฤษใต้บทคัดย่อ (Abstract) ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาใช้ตัวธรรมดา
เนื้อหา (Text) บทความวิจัยประกอบด้วย...
บทนำ (Introduction) บอกความสำคัญ หรือที่มาของปัญหาที่นำไปสู่การศึกษาวัตถุประสงค์ และอาจรวมการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
วิธีดำเนินการวิจัย กล่าวถึงรายละเอียดในการดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ที่กระชับและชัดเจน
ผลการวิจัย (Result) บอกผลการทดลองที่พบอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครบถ้วนอาจมีรูปภาพหรือตารางที่ชัดเจนประกอบคำอธิบายได้
อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได้เป็นการประเมินการตีความ และวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ควรมีการอ้างหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักบ้างอย่างเป็นเหตุผลเป็นผล
ข้อเสนอแนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข (APA) ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาต้องมีในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ห้ามใส่โดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง หรือประกอบด้วยชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สำนักสถานที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าของบทความที่อ้างอิงทั้งนี้การเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของชนิดของเอกสารที่อ้างอิง
เอกสารคู่มือการเขียนอ้างอิงแบบ APA
ตาราง รูป และสมการ ตาราง ต้องมีหมายเลขกำกับใช้คำว่า “ตารางที่.....” และมีคำอธิบายเหนือตาราง
รูป ต้องมีหมายเลขกำกับใช้คำว่า “รูปที่ .....” และมีคำอธิบายใส่ไว้ใต้รูป โดยทุกตารางและรูปที่ใส่ไว้ในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
สมการ ต้องพิมพ์กึ่งกลางคอลัมน์และต้องมีหมายเลขกำกับอยู่ภายในวงเล็บ หมายเลขสมการอยู่ชิดขอบขวาของคอลัมน์
เกณฑ์การพิจารณา บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้
การส่งต้นฉบับ ส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 1 ชุด และส่งต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียนจำนวน 3 ชุด พร้อมแบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ใน “วารสารมนุษย์กับสังคม” แล้วส่งมาที่...
บรรณาธิการวารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4369 , 0-4375-4361 เบอร์ภายใน : 4735 , 4703 โทรสาร : 0-4375-4369