เกี่ยวกับ วารสารมนุษย์กับสังคม

ภาษาไทย : วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
English : Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ISSN
ISSN: 2286-6779 (Print) || ISSN: 2697-4851 (Online)

การรับรองคุณภาพวารสาร
วารสารมนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ถึง 31 ธันวาคม 2567 (จัดอยู่ในฐานวารสาร tci กลุ่มที่ 2)

เจ้าของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์

กำหนดการออกเผยแพร่
วารสารมนุษย์กับสังคม ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีละ 2 ฉบับ)
- ฉบับที่ 1 ของปี ช่วงเดือน (มกราคม – มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 ของปี ช่วงเดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม)

บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา


ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์ วารสารมนุษย์กับสังคม

บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่...

ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญา
ศิลปกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นโยบายและกระบวนการ วารสารมนุษย์กับสังคม

นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ
1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

บทความนั้นๆ ควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด


ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงาน วารสารมนุษย์กับสังคม

หากบทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์ผลงานตามเงื่อนไข ดังนี้ ...

ที่ ผู้เขียน จำนวนเงินค่าตีพิมพ์
1. บุคคลภายนอก จำนวน 3,000 บาท / 1 บทความ
2. บุคคลภายใน (อาจารย์ บุคลากร นิสิต) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2,000 บาท / 1 บทความ
หมายเหตุ : หากบทความมีความยาวเกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ผู้เขียนต้องชำระเงินเพิ่มจำนวนหน้าละ 300 บาท