เกี่ยวกับ วารสารมนุษย์กับสังคม

ภาษาไทย : วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
English : Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ISSN
ISSN: 2286-6779 (Print) || ISSN: 2697-4851 (Online)

การรับรองคุณภาพวารสาร
วารสารมนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society ผ่านการรับรองคุณภาพของ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ถึง 31 ธันวาคม 2567 (จัดอยู่ในฐานวารสาร tci กลุ่มที่ 2)

เจ้าของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษา
คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการออกเผยแพร่
วารสารมนุษย์กับสังคม ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีละ 2 ฉบับ)
- ฉบับที่ 1 ของปี ช่วงเดือน (มกราคม – มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 ของปี ช่วงเดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม)

บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา


ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์ วารสารมนุษย์กับสังคม

บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่...

1. อักษรศาสตร์และมนุษษยศาสตร์ 2. ภาษาและภาษาศาสตร์
3. ประวัติศาสตร์และปรัชญาแห่งศาสตร์ความรู้ 4. การพัฒนา
5. วัฒนธรรมศึกษา


นโยบายและกระบวนการ วารสารมนุษย์กับสังคม

นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ
1. บทความวิจัยและวิชาการจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน (ตั้งแต่วารสารฯปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ช่วยบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 7 วัน
3. ในกรณีที่ผู้ช่วยบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรให้ “ผ่าน (ไม่มีแก้ไข)” กองบรรณาธิการจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์จากผู้เขียน
4. ในกรณีที่ผู้ช่วยบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรให้ “ผ่าน (มีแก้ไข)” กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ช่วยบรรณาธิการ โดยให้เวลาแก้ไขบทความไม่เกิน 7 วัน จากนั้นเมื่อผู้เขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนต้องส่งบทความฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ช่วยบรรณาธิการกลับมายังระบบของวารสารฯ เพื่อให้ผู้ช่วยบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไขบทความ โดยให้เวลาแก้ไขบทความไม่เกิน 7 วัน หากผู้ช่วยบรรณาธิการเห็นสมควรให้ “ไม่ผ่าน (มีแก้ไข)” กองบรรณาธิการจะส่งกลับให้ผู้เขียนแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์ โดยให้เวลาแก้ไขบทความไม่เกิน 7 วัน และหากผู้ช่วยบรรณาธิการเห็นสมควรให้ “ผ่าน (ไม่มีแก้ไข)” กองบรรณาธิการจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์จากผู้เขียน
5. เมื่อผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์และส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะดำเนินการคัดเลือกและติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน (ตั้งแต่วารสารฯปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน) โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน จากนั้นกองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความในลำดับต่อไป
6. กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ โดยกำหนดรับผลพิจารณาบทความ 14 วัน หลังจากส่งเอกสารประกอบการประเมินบทความในระบบ ThaiJo ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review)
7. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะรวบรวมผลการประเมินบทความและข้อเสนอแนะส่งให้ผู้เขียนเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยกำหนดรับบทความฉบับแก้ไขไม่เกิน 14 วัน นับจากการส่งเอกสารผลการประเมินบทความในระบบ ThaiJo ทั้งนี้ ในการแก้ไขบทความผู้เขียนต้องดำเนินการรายงานการแก้ไขบทความ จากนั้นส่งบทความฉบับแก้ไขและรายงานการแก้ไขบทความ ส่งในระบบ ThaiJo
8. กองบรรณาธิการจะรวบรวมบทความและรายงานการแก้ไขบทความส่งให้ผู้ช่วยบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไข โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน กรณีผู้ช่วยบรรณาธิการเห็นสมควรให้ “ไม่ผ่าน” กองบรรณาธิการจะส่งกลับให้ผู้เขียนแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์ โดยให้เวลาแก้ไขบทความไม่เกิน 7 วัน กรณีผู้ช่วยบรรณาธิการเห็นสมควรให้ “ผ่าน”กองบรรณาธิการจะดำเนินการออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์บทความและส่งหนังสือตอบรับตีพิมพ์ให้ผู้เขียน
9. กองบรรณาธิการเผยแพร่เล่มวารสารมนุษย์กับสังคมตามช่วงเวลาของแต่ละฉบับ


ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงาน วารสารมนุษย์กับสังคม

หากบทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์ผลงานตามเงื่อนไข ดังนี้ ...

ที่ ผู้เขียน จำนวนเงินค่าตีพิมพ์
1. บุคคลภายนอก จำนวน 3,500 บาท / 1 บทความ
2. บุคคลภายใน (อาจารย์ บุคลากร นิสิต) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3,000 บาท / 1 บทความ
หมายเหตุ : หากบทความมีความยาวเกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ผู้เขียนต้องชำระเงินเพิ่มจำนวนหน้าละ 300 บาท

ขั้นตอนและระยะเวลาการส่งบทความ วารสารมนุษย์กับสังคม

Work flow