คณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารมนุษย์กับสังคม

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา


กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ธีรศาศวัต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษ ทองเลิศ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
อาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ผู้พิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง
อาจารย์ ดร.ณัฐหทัย มานาดี

ผู้ดูแลเว็บไซต์
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ สังฆมณี

ออกแบบปก
อาจารย์อิสเรส สุขเสนี

พิสูจน์อักษร
อาจารย์พิมประไพ สุภารี
อาจารย์วชิราภรณ์ วรรณโชติ

เลขานุการ
นางสาวปภาวรินทร์ วรหิน
นางสาวเจณจิรา สีมาศ