นโยบายการจัดพิมพ์ วารสารมนุษย์กับสังคม

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences) ISSN: 2286-6779 (Print) || ISSN: 2697-4851 (Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่...

1. อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2. ภาษาและภาษาศาสตร์
3. ประวัติศาสตร์และปรัชญาแห่งศาสตร์ความรู้ 4. การพัฒนา
5. วัฒนธรรมศึกษา


การส่งบทความ วารสารมนุษย์กับสังคม

1. การเตรียมต้นฉบับ : ผู้สนใจส่งต้นฉบับโดยระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 1 ชุด โดยบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ตาม Template ที่วารสารกำหนด บทคัดย่อไม่เกิน 250 คำ การตั้งหน้ากระดาษขอบด้านบนและด้านซ้าย 3.81 ซม. ขอบด้านขวาและด้านล่าง 2.54 ซม. พิมพ์คอลัมน์เดียว ระยะห่าง 1 ซม. พิมพ์ด้วยอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 16 ใช้อักษรธรรมดาและพิมพ์ชิดขอบทั้งสองข้าง การลำดับหัวข้อของเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขกำกับ บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 หากมีหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 2.1, 2.2, 2.3 เป็นต้น


2. คำแนะนำในการเรียงลำดับเนื้อหา : ให้เรียงลำดับตามหัวข้อต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง (Title) ควรกระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้อักษรขนาด 18 ตัวหนา และภาษาอังกฤษ ใช้อักษรขนาด 16 ตัวหนา พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ
บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีเนื้อหาตรงกัน เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์โดยย่อ วิธีการวิจัย และผลการวิจัยสรุปโดยย่อ หัวข้อบทคัดย่อใช้ตัวอักษร ขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาใช้ตัวธรรมดา พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้านและมีความยาวไม่เกิน 250 คำ
คำสำคัญ (Keyword) ให้พิมพ์ “คำสำคัญ:” เป็นตัวภาษาไทย และ “Keyword:” ภาษาอังกฤษใต้บทคัดย่อ (Abstract) ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาใช้ตัวธรรมดา
เนื้อหา (Text) บทความวิจัยประกอบด้วย...
บทนำ บอกความสำคัญ หรือที่มาของปัญหาที่นำไปสู่การศึกษาวัตถุประสงค์ และอาจรวมการทบทวนวรรณกรรม
วัตถุประสงค์การวิจัย กล่าวถึงรายวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ที่กระชับและชัดเจน
วิธีดำเนินการวิจัย กล่าวถึงรายละเอียดในการดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ที่กระชับและชัดเจน
ผลการวิจัย บอกผลการทดลองที่พบอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครบถ้วนอาจมีรูปภาพหรือตารางที่ชัดเจนประกอบคำอธิบายได้
อภิปรายผลและสรุปผล อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได้เป็นการประเมินการตีความ และวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ ควรมีการอ้างหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักล้างอย่างเป็นเหตุผลเป็นผล
ข้อเสนอแนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข (APA) ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาต้องมีในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ห้ามใส่โดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังรายละเอียดในคู่มือรูปแบบการอ้างอิง APA 7th
เอกสารคู่มือการเขียนอ้างอิงแบบ APA,7

วารสารมนุษย์กับสังคมเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงในบทความจาก ตาม APA 6 th เปลี่ยนแปลงเป็น APA 7th Edition ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2566) เป็นต้นไป
เกณฑ์การพิจารณา บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 3 ท่าน โดยใช้วิธี Double Blind Peer Review คือ ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อและสังกัดซึ่งกันและกัน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้
การส่งต้นฉบับ ส่งต้นฉบับผ่านระบบ ThaiJo > คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด Template

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม ผู้เขียนต้องเขียนงานตามรูปแบบเอกสารที่ทางวารสารกำหนดเท่านั้น โดยทางวารสารมี Template ให้ผู้เขียนนำไปเขียนผลงานเพื่อให้ตรงตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนด
Download Template (บทความวิชาการ) ไทย Download Template (บทความวิจัย) ไทย
Download Template (บทความวิชาการ) อังกฤษ Download Template (บทความวิจัย) อังกฤษ

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงาน วารสารมนุษย์กับสังคม

หากบทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์ผลงานตามเงื่อนไข ดังนี้ ...

ที่ ผู้เขียน จำนวนเงินค่าตีพิมพ์
1. บุคคลภายนอก จำนวน 3,500 บาท / 1 บทความ
2. บุคคลภายใน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จำนวน 3,000 บาท / 1 บทความ
หมายเหตุ : เรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์ก่อนส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

ขั้นตอนและระยะเวลาการส่งบทความ วารสารมนุษย์กับสังคม

Work flow