คณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารมนุษย์กับสังคม

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ธีรศาศวัต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษ ทองเลิศ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล (มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิต ลีนิวา (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
อาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง
อาจารย์ ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร

เลขานุการ
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปภาวรินทร์ วรหิน

พิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง

พิจารณาตรวจสอบภาษาไทย
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์
นางสาวปภาวรินทร์ วรหิน

ออกแบบรูปเล่ม/ปก
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ สังฆมณี

ดูแล/พัฒนา เว็บไซต์และระบบสารสนเทศ
นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์

ลิขสิทธฺ์ © วารสารมนุษย์กับสังคม | Journal of Man and Society โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Webmaster : Phongsak Sangkhamanee | pongsak.s@msu.ac.th | Online: 2017 / Update: 2022