ติดต่อสอบถาม วารสารมนุษย์กับสังคม

วารสารมนุษย์กับสังคม (Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ติดต่อ สอบถาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

บรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร. 091-156-5441 , ภายใน 4720
อีเมล. pakpoom.h@msu.ac.th

Call Contact
นางสาวปภาวรินทร์ วรหิน

นางสาวปภาวรินทร์ วรหิน

เลขานุการ

ติดต่อประสานงาน รับส่งบทความ วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร. 090-024-6939 , ภายใน 4781
อีเมล. ncmilk39@gmail.com

Call Contact
นางสาวเจณจิรา สีมาศ

นางสาวเจณจิรา สีมาศ

เลขานุการ

ติดต่อประสานงาน รับส่งบทความ วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร. 080-718-6680 , ภายใน 4738
อีเมล. jskungjanejira@gmail.com

Call Contact