รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2560

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สอบในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลการรับสมัคร

การรับสมัคร / ชำระเงิน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 > ชำระค่าสมัครอบรมผ่านธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการ/สถานที่สอบ

อาคารราชนครินทร์ (RN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ http://human.msu.ac.th/igeomsu/

อ่านเพิ่มเติม...

คณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีอายุ 16 – 19 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2545)

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ที่ผู้สมัครสอบ ควรทราบ

สถานที่สอบ อาคารราชนครินทร์ (RN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่)

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เนื้อหาที่สอบ อ้างอิงตามเนื้อหาของหนังสือของมูลนิธิ สอวน. ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค

วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2560 ผู้สมัครสามารถดูประกาศที่นั่งสอบผ่านเว็บไซต์ พร้อมดาวน์โหลดและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบที่ http://human.msu.ac.th/igeomsu/

ในวันสอบให้นักเรียนนำ บัตรเข้าห้องสอบ บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้วมา 1 รูป มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 45 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอบ คือ บัตรประชาชนและบัตรประจำตัวสอบ ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเขียน ทางศูนย์จะดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ

ไม่อนุญาต ให้นำกระดาษทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ผู้ที่นำเข้าห้องสอบจะถือว่าจงใจทุจริตในการสอบ

เข้าแถวเพื่อเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 10 นาที

ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบหากมาสายเกิน 15 นาที และห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง HS 413, www.human.msu.ac.th/igeomsu/

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 1

— ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการอบรม เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก

1. รายงานตัวและปฐมนิเทศการเข้าค่าย วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.30 น. ...

อ่านเพิ่มเติม...

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกจำนวน 35 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนค่ายที่ 1 ระยะเวลา 5 วัน (19 – 23 ธันวาคม 2560)...

อ่านเพิ่มเติม...

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือก

มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถเข้าค่ายฝึกอบรมค่าย 1 และ ค่าย 2 ได้เต็มเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม...

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่ายฝึกอบรม

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมค่าย จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และที่พัก...

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ประสานงานประจำศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ค้นหาผู้มีสิทธิ์สอบ คลิ๊ก...

Geography Exam

Social Links