สมัครสอบ

คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565 ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

:: สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนกรอกข้อมูล ::

1. ข้อมูลประจำตัวของผู้สมัคร
2. ข้อมูลผู้ปกครอง (พ่อ , แม่) ของผู้สมัคร
3. ไฟล์ภาพถ่าย (ชุดนักเรียนครึ่งตัว) ของผู้สมัคร [นามสกุลภาพ .jpg, .png, .jpeg]
4. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา) ของผู้สมัคร [นามไฟล์ .pdf, .jpg, .png, .jpeg]

** หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และกรอกข้อมูลที่บังคับ (*) ให้ครบทุกช่อง... | ถ้าสมัครสอบแล้วไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และจะไม่มีสิทธิ์สอบ ในทุกกรณี

ข้อมูลประจำตัวผู้สมัคร... (ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่ "-" ขีด)

ข้อมูลผู้ปกครอง ผู้สมัคร... (ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่ "-" ขีด)


ข้อมูลโรงเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่... (ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่ "-" ขีด)

แนบภาพถ่าย (ชุดนักเรียน) / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเซ็นรับรอง)

ยืนยันข้อมูล (ยอมรับเงื่อนไขการสมัคร)


กำลังดำเนินการ.....
100% Complete (success)

Geography Exam

Social Links