โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ...

Pin It on Pinterest