โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ MSU Library Open House : Knowledge Infinity ประจำปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อ.ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ MSU Library Open House : Knowledge Infinity ประจำปีการศึกษา 2566 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ และพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน และนิสิตได้จัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This