โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ

งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวเกี่ยวกับงานวิจัย

บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

ข้อมูลโครงการวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ

แบบฟอร์มต่างๆ

ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และนานาชาติ

ชื่อฐานข้อมูลJournal Impact Factor
SCOPUS• SCOPUS คือ
Scopus Journal Search
Scopus JIF 2008
SJR• คู่มือการสืบค้น คุณภาพวารสาร
SCImago Journal Rank
• SJR Impact Factor 2012
ISISII• ISI Journal Search
• ISI JIF 2008
TCITCI Journal Search
สกอ., สกว. และ สมศ.รายชื่อวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. และ สกว.
ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
• Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and then academic search premier)
• Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
• BIOSIS (http://www.biosis.org)
• CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
• EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
• ERIC (http://www.eric.ed.gov)
• H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then H.W.Wilson)
• Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
• Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
• INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
• MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
• MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
• PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
• Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
• ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
• SciFinder (https://scifinder.cas.org)
• Scopus (http://www.info.scopus.com)
• Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
• Web of Knowledge (http://wokinfo.com)

ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai JournalCitation Index — TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028763
Views This Year : 90117

Pin It on Pinterest