โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 26 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมวิ่ง“HUSOC RUN-แล่นเพื่อน้อง 2023” เนื่องในโอกาสครบรอง 55 ปี ในการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เวลา 06.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมวิ่งในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี ในการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นับจากช่วงที่เป็นวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  และส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดี    ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่ง ในครั้งนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สำหรับงานวิ่ง HUSOC RUN-แล่นเพื่อน้อง 2023  มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งทั้งสิ้น  จำนวน 500 คน  จากทุกภาคส่วน   และได้รับความอนุเคราะห์ ความร่วมมือจาก หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย การจัดเส้นทางวิ่ง  การให้ใช้พื้นที่   ตลอดทั้งผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนงบประมาณ  อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Pin It on Pinterest

Share This