โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฝ่ายงานพัสดุ

แบบฟอร์ม

หน้าหลัก

กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

เอกสารเสนอราคาผู้ขาย-ผู้รับจ้าง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร

แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ อุปกรณ์

แบบฟอร์มขอให้จัดหาพัสดุ วงเงินไม่เกิน 1 แสน

แบบฟอร์มขอให้สืบราคาพัสดุ ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้ขายประจำปี 2564

แบบฟอร์ม แบบร่างขอบเขตของงาน TOR
(กรณีจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) ฉบับเต็ม

แบบฟอร์ม แบบร่างขอบเขตของงาน TOR
(กรณีจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) ฉบับย่อ

แบบฟอร์ม แบบร่างขอบเขตของงาน TOR (กรณีซื้อ)

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มเสนอราคา

แบบฟอร์มหนังสือ ส่งมอบงาน งานจ้าง

ลักษณะและรายละเอียดคุณลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ

เอกสารเพิ่มเติม เช่าเหมารถ และงานซื้อ จ้างต่าง ๆ
(มกราคม 2564)

แบบฟอร์มทะเบียนยืม คืนพัสดุ

แบบฟอร์มใบยืม คืนพัสดุ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028965
Views This Year : 90746

Pin It on Pinterest