โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย

งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวเกี่ยวกับงานวิจัย

บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

ข้อมูลโครงการวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ

แบบฟอร์มต่างๆ

คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา
อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี
อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย
อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช มาจันแดง
อนุกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
อนุกรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒนวิบูลย์
อนุกรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข
อนุกรรมการ
11. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวณัจฉรียา แน่นอุดร
ผู้ช่วยอนุกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รายงานผลการพิจารณาโครงการที่ให้ความเห็นชอบและได้ดำเนินงานวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
3. หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบหมาย

ที่ปรึกษา

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักต์ สุทธิสา

หน้าที่ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพิจารณารายงานความก้าวหน้าและรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. หน้าที่อื่นตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยขอคำปรึกษา

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028965
Views This Year : 90745

Pin It on Pinterest