โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369

Teaching Staff

อาจารย์ประจำภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก

อาจารย์ประจำภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อาจารย์ประจำภาควิชา
ประวัติศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชา
ภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชา
ภูมิศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชา
สำนักงานเลขานุการ

Department

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

Main Menu

Home

About Us

Personnel

Programs

Research Units

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
Kham Riang Subdistrict, Kantharawichai District
Maha Sarakham Province Postal Code 44150

Telephone : 043-754-369
Internal Number : 4734 , 4703
Mobile : (+66) 89-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.
Web Master : Attasit Srirak
E-Mail :
attasit.s@msu.ac.th
Telephone: (+66)91-1327411 , 4717 (internal)

028757
Views This Year : 90100

Pin It on Pinterest