โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369

Support Staff

สำนักงานเลขานุการ
(หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่ายงานสารบรรณ / เลขาคณบดี)

นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
E-mail : benn.st@hotmail.com
โทรศัพท์ : 098-2388075

ดูเพิ่มเติม

นายอุดร วงษ์ช่าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : vongchang_dew@hotmail.com
โทรศัพท์ : 093-1013013

ดูเพิ่มเติม

น.ส.จันทร์เพ็ญ ภูสดศรี

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : –
โทรศัพท์ : ภายใน 4734

ดูเพิ่มเติม

น.ส.รตานนท์ ภวภูตานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : ratanon.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 4729

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์)

นายเพียรชัย คำสะอาด

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-mail : phenchai.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 089-2773739, ภายใน 4734
Fax : 043-754369

ดูเพิ่มเติม

นางสาวกัญญพร วุฒิกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

นางกมลลักษณ์ พักพิงผ่องศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการพิเศษ

E-mail : wonbin_nang@hotmail.com
โทรศัพท์ : ภายใน 4721

ดูเพิ่มเติม

น.ส.พรรณทิพย์ โตจำเริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ
(ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)

น.ส.พัณณ์ชิตา พลหาญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail : zodiac_str@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-9743895, ภายใน 4737

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน)

น.ส.ผกามาศ นามทอง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : phakamas_is@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-7175465

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

น.ส.วริญญา ศรีเกษ

ตำแหน่ง : เลขานุการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

E-mail : v.seeked@hotmail.com
โทรศัพท์ : ภายใน 4781

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายบุคคล)

นางวัลภา บุญหล้า

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail : wanlapa_b12@hotmail.com
โทรศัพท์ : ภายใน 4739

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา)

นางพวงเพชร วอนวัฒนา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : poungphet@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-3802957, ภายใน 4781

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายวิชาการ)

น.ส.บังอร บุตราช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : onacademic@gmail.com
โทรศัพท์ : 084-6015712

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และงานยานยนต์)

นายชูชาติ บุญหล้า

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา
E-mail : choochart_b@hotmail.com
โทรศัพท์ : 089-4200443

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเทคโนโลยีศึกษา)

นายจตุรพงษ์ กาลจักร

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา
E-mail : jatupong_k@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-9549550

ดูเพิ่มเติม

นายปฏิภาน สังกะเพศ

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
E-mail : patipan.sa@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4703

ดูเพิ่มเติม

น.ส.วนัดดา มณีจร

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา
E-mail : wanadda.m@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4703

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ห้องอ่านหนังสือ)

น.ส.ธัญญาลักษณ์ ซาตา

ตำแหน่ง : เลขานุการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

E-mail : thanyaluk_sa16@hotmail.com
โทรศัพท์ : 087-8586869

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์)

น.ส.เจณจิรา สีมาศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : jskungjanejira@gmail.com
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 4781

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (พนักงานขับรถยนต์)

นายปริญญา แก้วมาลา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : –
โทรศัพท์ : 096-7029518

ดูเพิ่มเติม

นายนิกร วงษ์ช่าง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : –
โทรศัพท์ : 063-4959440

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ (แม่บ้าน / คนสวน)

นางมุลนี ชุ่มอภัย

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : 084-5109319

ดูเพิ่มเติม

นางบุญโฮม มาตสาลี

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : 092-4562197

ดูเพิ่มเติม

นางสาวอัมรินทร์ บุญหล้า

ตำแหน่ง : คนสวน
E-mail : –
โทรศัพท์ : 090-3532558

ดูเพิ่มเติม

นางเพลินพิศ คุ้มตะบุตร

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

นางพนิดา ชมภูอาจ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

นางสุรภา ชุ่มอภัย

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

นายสมนึก คำขาย

ตำแหน่ง : คนสวน
E-mail : –
โทรศัพท์ : 099-208-4115

ดูเพิ่มเติม

Department

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

Main Menu

Home

About Us

Personnel

Programs

Research Units

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
Kham Riang Subdistrict, Kantharawichai District
Maha Sarakham Province Postal Code 44150

Telephone : 043-754-369
Internal Number : 4734 , 4703
Mobile : (+66) 89-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.
Web Master : Attasit Srirak
E-Mail :
attasit.s@msu.ac.th
Telephone: (+66)91-1327411 , 4717 (internal)

028764
Views This Year : 90119

Pin It on Pinterest