โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ประกาศชี้แจงรายละเอียดพื้นที่การติดตั้งชุดจอภาพ LEDโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตรพร้อมติดตั้ง 3 ชุด จานวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะมนนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศชี้แจงรายละเอียดพื้นที่การติดตั้งชุดจอภาพ LEDโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตรพร้อมติดตั้ง 3 ชุด จานวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะมนนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน TOR (Term of Reference) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน TOR (Term of Reference) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่าง TOR รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี...

ประกาศราคากลาง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศราคากลาง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตารางราคากลาง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี...

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน TOR (Term of Reference) โครงการจัดซื้อชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตร พร้อมติดตั้งประจำห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน TOR (Term of Reference) โครงการจัดซื้อชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตร พร้อมติดตั้งประจำห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตร พร้อมติดตั้งประจำห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2×3 เมตร พร้อมติดตั้งประจำห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด...

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ งปม. 2567 งบลงทุน ค่าที่ดิน...

Pin It on Pinterest