โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฝ่ายงานพัสดุ

กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

หน้าหลัก

กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

เอกสารเสนอราคาผู้ขาย-ผู้รับจ้าง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบฟอร์ม

กฏหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 2560

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 1

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 2

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 3

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 4

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 5

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 6

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 7

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 8

จำแนกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ (2560)

จำแนกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ (2561)

แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  อว 0605.3 ว 642 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028188
Views This Year : 88606

Pin It on Pinterest