โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

Adminstrative Team

Adminstrative Team

รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี

See More

รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบัณฑิตศึกษา

See More

ผศ.มนสิชา แก้วนันไชย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

See More

ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

See More

อ.ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและประชาสัมพันธ์

See More

ผศ.ดร.สมัย วรรณอุดร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และอาคารสถานที่

See More

Department

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

Main Menu

Home

About Us

Personnel

Programs

Research Units

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
Kham Riang Subdistrict, Kantharawichai District
Maha Sarakham Province Postal Code 44150

Telephone : 043-754-369
Internal Number : 4734 , 4703
Mobile : (+66) 89-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.
Web Master : Attasit Srirak
E-Mail :
attasit.s@msu.ac.th
Telephone: (+66)91-1327411 , 4717 (internal)

028768
Views This Year : 90224

Pin It on Pinterest