โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน” เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตและนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน และให้นิสิตได้เข้าใจความสำคัญในเรื่องของจิตบริการ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมในองค์กร

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณพิมพ์ลดา เลิศศิระวัชร์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพรีเซนเตอร์สายการบิน (ครูลูกแก้ว)

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This