โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ภายใต้ชื่องาน “เกษียณเกษมสุข” โดยในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และ นางมุลนี ชุมอภัย แม่บ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Pin It on Pinterest

Share This