โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : การวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.วราวุฒิ นาคบุญนำ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงาน EdPEx หมวดที่ 1 – 7 และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

ข่าว : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาฯ

Pin It on Pinterest

Share This