โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จัดโครงการชมวิชชาชาญอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ หวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยาม : การพัฒนาทักษะการแต่งและร้องเพลงพื้นบ้าน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุ่งธีระ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

โดยทางสาขาวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสาขาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณศิลป์ที่สืบทอดให้นิสิตได้แสดงออกทางวิชาการ บริการความรูด้านภาษาและศิลปะพื้นบ้านไทย อีกทั้งยังส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงภาษาในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนิสิตและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้และทักษะในการแต่งและร้องรำเพลงพื้นบ้าน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อหวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยาม : การพัฒนาทักษะการแต่งและร้องเพลงพื้นบ้านไทย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี จากสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This