โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมและข้อมูลอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดต้อนรับนักศึกษาจาก TOYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความมั่นคงทางอาหารระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยโตโยและ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานด้านประชาสังคมกับองค์กรต่าง ๆ และยังเข้าใจการทำงานและความหลากหลายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และฐานทรัพยากรว่ามีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาอัตลักษณ์ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนิสิตต่างชาติ มีการเรียนรู้งานด้านจิตอาสากับองค์กรภายนอกอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This