โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ จัดโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ การฟัง พูด อ่าน เขียน และเป็นเวทีให้นิสิตและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและเพิ่มพูนทักษะผ่านการฝึกอบรมของโครงการตลอดจนการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิตอย่างสร้างสรรค์ รูปภาพเพิ่มเติมรูปภาพโครงการค่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ66

Pin It on Pinterest

Share This