โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนาวิชาการ “พิธีกรรม ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ : ภาคปฏิบัติการของกะเทยอีสาน” เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในรูปแบบการเสวนาวิชาการและให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบบูรณาการอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับองค์กรภายในและต่างประเทศ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงพิธีกรรม “เหยา” ทางสารคาม โดย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และต่อด้วยการเสวนาวิชาการ โดยโครงการวิจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชมรมรักษ์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This