โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (0151 101 สังคมมนุษย์กับโลกสมัยใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในครั้งนี้

Pin It on Pinterest

Share This