โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ฝ่ายงานบุคคล

เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

หน้าหลัก

เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

รอการอัพเดทเมนู

รอการอัพเดทเมนู

รอการอัพเดทเมนู

รอการอัพเดทเมนู

รอการอัพเดทเมนู

รอการอัพเดทเมนู

รอการอัพเดทเมนู

ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2. การตีพิมพ์วารสารที่ใช้เสนอขอผลงานวิชาการ

3. การให้ทุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2551

4. วิธีการแต่งตั้งตำแหน่ง ผศ. และ รศ.วิธีพิเศษ

5. วิธีการแต่งตั้งตำแหน่ง ศ.วิธีพิเศษ

6. ข้อเสนอแนะ

7. ปัจจัยที่ทำให้ประสพความสำเร็จในการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

8. เอกสารประกอบการสอน

9. เอกสารคำสอน

10. ตำรา

11. หนังสือ

12. บทความทางวิชาการ

13. งานวิจัย

14. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

15. การคำนวณวันยื่นขอกำหนดตำแหน่ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. กพอ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2. กพอ.04 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

3. บันทึกขอกำหนดตำแหน่ง

4. แบบประเมินผลการสอน

5. แบบประเมินสื่อการสอน

6. แบบประเมินเอกสารการสอน

7. แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน

8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

9. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028965
Views This Year : 90746

Pin It on Pinterest