โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบูรณาการความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โบราณคดี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในบริบทการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวทางสังคม และการสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงการวิเคราะห์ บทบาท ความเข้าใจ และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายและเสวนาในหัวข้อเรื่อง “อ่านประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนักประวัติศาสตร์ไทย

Pin It on Pinterest

Share This