โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสำนักวิทยบริการพบคณะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาการใช้บริการ และเพื่อแนะนำการบริการสารสนเทศต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานหลักสูตร รวมทั้งบุคลากรในคณะได้ทราบ และสนับสนุนให้เกิดการใช้บริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส

Pin It on Pinterest

Share This