โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Centre for Academic and Research Services,

Faculty of Humanities and Social Sciences (CARS-HUSOC)

ศูนย์ภาษาและวัฒธรรมอาเซียน

หมายเลขติดต่อ: 043-754-369 ต่อ 4766
ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หมายเลขติดต่อ: 043-754-369 ต่อ 4804
ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์การแปลและการล่าม

หมายเลขติดต่อ: 043-754-369 ต่อ 4719
ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ

หมายเลขติดต่อ: 043-754-369 ต่อ 4804
ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อ: 043-754-369 ต่อ 4804
ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์อีสานศึกษาและพัฒนาสังคม

หมายเลขติดต่อ: 043-754-369 ต่อ 4789
ชั้น 3 ห้อง 309 อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028205
Views This Year : 88640

Pin It on Pinterest