โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการโครงสร้างองค์กรให้เป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างการบริการจัดการของศูนย์กิจกรรมนานาชาติ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ ในด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส

Pin It on Pinterest

Share This