โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม HS-202 ฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานและโครงการภายใต้การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 4 เดือน (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566) โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ และกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส. 

Pin It on Pinterest

Share This