โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
อ.เกศสุดา นาสีเคน

อ.เกศสุดา นาสีเคน

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kedsuda.n@msu.ac.th, kedsuda039@gmail.com
โทรศัพท์ : 065-149-4699

ประวัติการศึกษา :

      – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
      – อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

ผลงานทางวิชาการ :

       – เกศสุดา นาสีเคน.(2557). “เรื่องเล่าแนว “รักโศก” และกลวิธีการให้คำปรึกษาในพื้นที่สื่อสาธารณะ:  กรณีศึกษารายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

       – เกศสุดา  นาสีเคน.(2557). แบบเรื่องของเรื่องเล่าแนว “รักโศก”จากชีวิตจริงในรายการวิทยุ  “คลับฟรายเดย์”. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 30 (ธันวาคม 2556), หน้า 52-87.   ศิริพร ภักดีผาสุข, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ:  ศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

       – เกศสุดา นาสีเคน.(2559). ภาพสะท้อนวิถีชีวิตคนในสังคมเมืองจากเรื่องเล่าในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์”. ชมวิชชาชาญ บรรณรฦกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กันยายน 2559.หน้า 229-242. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

       – เกศสุดา นาสีเคน.(2562). คุณค่าของลิลิตอัครศิลปินในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ. วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562). หน้า 24-60. รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028761
Views This Year : 90108

Pin It on Pinterest