โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
อ.นันทพร อยู่สะอาด

อ.นันทพร อยู่สะอาด

ตำแหน่ง : อาจารย์
(หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์)
E-mail : nanthaporn.u@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ประวัติการศึกษา :

      – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
      – อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

ผลงานทางวิชาการ :

       1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณลุ่มน้ำย่อยคลองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
       2. การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินตามนโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำย่อยวังทอง จังหวัดเพชรบูรณ์-พิษณุโลก
       3. โครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนที่ชุมชน พื้นที่บ้านนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028965
Views This Year : 90746

Pin It on Pinterest