โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
อ.ดร.หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

อ.ดร.หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : nuengruethai.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 094-542-8514

ประวัติการศึกษา :

      – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทศึกษา)
      – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเวียดนาม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554)
      – สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548)
      – สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2543)

ผลงานทางวิชาการ :

      – หนึ่งฤทัย จันทรคามิ, Duong Thuy Duong, Doan THi Thu Huyen และ วันทนีย์ นาชัยเงิน. (2562). เพศสภาพ กับการประกอบสร้างตัวตนของผู้หญิงเวียดนามในบริบทสังคมวัฒนธรรรม. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (22 สิงหาคม 2562): 102-109. Chantharakhami, N. (2018). Transnational Vietnamese : The politics of the borderline. In Proceeding the International conference researching language, culture, and society (RLCS2018), February 23, 2018, Faculty of Humanities and Social Sciences (HUSOC) Mahasarakham University, Thailand : 283-289.

      – หนึ่ง ฤทัย จันทร คา มิ, & สม ชัย ภัทร ธ นา นั น ท์. (2020). เครือ ข่าย ชาตินิยม ข้าม ชาติ: ชาว เวียดนาม ใน ประเทศไทย. Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 15(3), 233-243.

      – หนึ่งฤทัย จันทรคามิ, & สมชัย ภัทรธนานันท์. (2019) เครือข่ายคนเวียดนามในอีสาน ประเทศไทย ก่อน ค.ศ. 1946 Vietnamese Network in Isan,Thailand before 1946. Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC), Buriram RajabhatRajabhat University, 17(3), 220-234.

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028771
Views This Year : 90237

Pin It on Pinterest