โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี
E-mail : nitawan2010@hotmail.com
โทรศัพท์ : 043-754-369

ประวัติการศึกษา :

      – ศศ.บ.(ภาษาไทย) , สถาบันราชภัฏนครปฐม , ภาษาไทย คติชนวิทยา วรรณกรรมนิทาน
      – อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      – อักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต (อ.ด.) สาขาภาษาไทย (คติชนวิทยา) สำเร็จการศึกษา 1 มิ.ย. 2555, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ :

      –

ประสบการณ์การทำงาน :

      –

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028193
Views This Year : 88614

Pin It on Pinterest