โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
ผศ.ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ผศ.ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : thanyarat.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ประวัติการศึกษา :

      – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      – วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชนบท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ :

      – Tudpor, K., Wongkongdech, R., Wongkongdech, A., Chaiyakarm, T., Jitsukka, W., Sombateyotha, K.,Leethongdeesakul, S., Kuboonya-aragsa, N., Chantarsombat, C., Kimchai, K., Kamonroek, N., & Turnbull, N., (2021). Socioeconomic Status Determines Psychological Stress Difference between Older Adults Living in Rural and Urban Areas during the Post-Coronavirus disease 2019 pandemic era: A Geographic Information System – Based Spatial Analysis. Journal of Management Information and Decision Sciences. Volume 24, Special Issue 1, 24(S1), 1-11.

      – Turnbull, N., Som-Ard, J., Yoosook, W., Ratanaopad Suwanlee, S., Chaiyakarm, T., Yukalang, N., & Mattra, S.  (2020).  Application of Geographic Information Systems (GIS) to Analyse and Detect the Risk of Chronic Diseases in the Elderly.  Stud Health Technol Inform, 131-134.

      – ขนิษฐา คูเมือง ธัญญรัตน์ ไชยคราม และ เกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ . 2565. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ดินในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565.

      – เบญจมาศ ชาลีเปรี่ยม และธัญญรัตน์ ไชยคราม. 2564. การเสนอแนะเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยโครงข่ายหลายรูปแบบในกรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564. 

      – ธัญญรัตน์ ไชยคราม และสุธาสินี แสวงดี 2564 การเลือกเส้นทางท่องราตรีตามแนวรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยโครงข่ายหลายรูปแบบ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 26 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม 2564. หน้า 1591 – 1610

      – เสาวลักษณ์ ขจรพบ และธัญญรัตน์ ไชยคราม. 2563. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษามลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น. วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2563). หน้า 186 – 201

      – ธัญญรัตน์ ไชยคราม 2563 การศึกษาความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่เมืองสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ วารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (2563). หน้า 773 – 786

      – อภิษฎา ไชยงาม และธัญญรัตน์ ไชยคราม. 2563. การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะในการขนส่งข้าวหอมมะลิ กรณีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสาร Thai Journal of Science and Technology. ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (2563). https://doi.org/10.14456/tjst.2020.66 หน้า 617 – 629

      – อริสา ปัญญาชน จิตรานุช ฟ้องเสียง และธัญญรัตน์ ไชยคราม. 2563. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ ในจังหวัดอุดรธานี. วารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (2563). https://doi.org/10.14456/tjst.2020.65 หน้า 603 – 616.

      – มินตรา ผาระสิทธิ์ และ ธัญญรัตน์ ไชยคราม. 2563. การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสาร Thai Science and Technology Journal (TSTJ) Vol. 28 No. 5 doi: 10.14456/tstj.2020.61 หน้า 743-758

– ธัญญรัตน์ ไชยคราม 2563. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างแผนที่ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Maps GIS onlineในกลุ่มการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสาร Thai Science and Technology Journal (TSTJ). Vol. 28 No. 4 :  doi: 10.14456/tstj.2020.46 หน้า 575 – 586.

      – ธัญญรัตน์ ไชยคราม 2563 การเปรียบเทียบการขยายตัวของเมืองระหว่างก่อน – หลังการเข้าร่วมโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ของเมืองการท่องเที่ยวเมืองรอง จากภาพดาวเทียมแสงไฟช่วงเวลากลางคืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร Thai Journal of Science and Technology. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 https://doi.org/10.14456/tjst.2020.4 หน้า 31 – 44

      – อุทุมพร อินทร์จอหอ และธัญญรัตน์ ไชยคราม. 2562. การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาแบบจำลองที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา. วารสาร Thai Journal of Science and Technology ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (2562) https://doi.org/10.14456/tjst.2019.32 หน้า 226 – 237

      – กันย์กิติมา  ตาปะบุตร, ธัญญรัตน์ ไชยคราม, สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี และจตุรงค์ สมอาจ.2562. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างแบบจำลองเพื่อจัดสรรจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับบริการผู้สูงอายุ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม -มิถุนายน 2562. doi: 10.14456/tstj.2019.31 หน้า 381 – 394

      – ธัญญรัตน์ ไชยคราม 2561 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เลือกเส้นทางการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม…พลาด ในกลุ่มการท่องเที่ยวภาคอีสาน.นำเสนอในการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

      – ธัญญรัตน์ ไชยคราม 2561 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เส้นทาง การท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม…พลาด ในกลุ่มการท่องเที่ยวภาคกลาง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 7 (ฉบับเสริม) 2561. หน้า 1116 – 1129

      – ธัญญรัตน์ ไชยคราม 2560 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์. นำเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร

      – วารุณี บุญหล้า และธัญญรัตน์ ไชยคราม 2560 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13. หน้า 184 – 190

      – รางวัล   Thailand ICT Awards 2012  “ The Winner 2012 ”  ในโครงการ“CCM Emergency Tracking” โดย ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในงานประกวด ผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards และเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมประกวดต่อในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ณ ประเทศบรูไน

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028765
Views This Year : 90123

Pin It on Pinterest