โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : theerar@msu.ac.th
โทรศัพท์ :  4796

ประวัติการศึกษา :

      – Doctorat en Sciences du langage, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France (2018)
      – Master Lettres modernes, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France (2013)
      – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
      – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549)
      – อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

        ภาษาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การแปลศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ :

   1. หนังสือ/ตำรา

   ธีระ รุ่งธีระ. 2565. การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เรียนชาวไทย : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2559. ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. สำนักพิมพ์อินทนิล.

   นัทธนัย ประสานนามและธีระ รุ่งธีระ. 2557. เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรมงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย. ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2555. ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

   ธีระ รุ่งธีระ. บรรณาธิการ. 2553. เป็นเลิศ: รวมบทรวมบทความวิชาการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ. มหาสารคาม: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

    

   1. เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน

   ธีระ รุ่งธีระ. 2565. เอกสารคำสอนรายวิชา 0105335 Introduction to French Linguistics. ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

   ธีระ รุ่งธีระ. 25620. เอกสารประกอบสอนรายวิชา 0105324 Introduction to French Phonetics (ฉบับปรับปรุง). ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

    

   1. บทความวิจัย

   Theera Roungtheera. 2014. Stéréotype sur les Thaïlandais dans deux guides touristiques sur la Thaïlande : études de quelques marqueurs linguistiques. Bulletin de lAssociation thaïlandaise des professeurs de français, 37(2), 13-23.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2565. การทับศัพท์ภาษาไทยในภาษาฝรั่งเศส: กรณีศึกษาการทับศัพท์ในรายการอาหารและวรรณกรรมแปล. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, 40, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 1-29.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2564. การตีความทางอรรถศาสตร์ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ของภูมินามไทยที่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส. วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 28, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 89-115.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2563. การศึกษาภาพรวมการวิจัยทางด้านการออกเสียงและการรับรู้เสียงภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 43, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 144-160.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2562. โครงสร้างทางอรรถศาสตร์และไวยากรณ์ของชื่ออาหารไทยที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 41, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 225-245.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2555. ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับภาษาในงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัยระหว่าง พ.ศ. 2533 –2552: การสำรวจภาพรวม. วารสารมนุษยศาสตร์ 19, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) 207-243.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2554. ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมจากคำเรียกสีในภาษาฝรั่งเศส. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 33, 2 (2554) 271-290.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2553. “ด้วยเรานี้มีใจรักผูกพัน”: การเชื่อมโยงความในเพลงประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. เป็นเลิศ: รวมบทรวมบทความวิชาการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ. ธีระ รุ่งธีระ บรรณาธิการ. มหาสารคาม: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 145-161.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2553. กิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสของบัณฑิตไทย: การศึกษาโครงสร้างตามแนวอัตถภาควิเคราะห์และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์  สาขาสังคมศาสตร์ 31, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2553) 153-165.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2552. การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15, 5 (กันยายน-ตุลาคม 2552) 859-871.

   ธีระ รุ่งธีระและอินธิสาร ไชยสุข. 2552.“ซ่อนอยู่ในคำทุกคำเสมอ แววตาฉันพูดอะไร” : วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการถอดรหัสรักของคุณหญิงกีรติใน ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล. ใน ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา. นัทธนัย ประสานนาม บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), หน้า 250-269.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2551. ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเลือกใช้อดีตกาลในภาษาฝรั่งเศสของนิสิตนักศึกษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2551) 88-97.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2550. ทัศนคติทางภาษาที่มีต่อผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษาฝรั่งเศส. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 27, 3(2550) 184-211.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2550.  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้อดีตกาลในภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย : กรณีการเลือกใช้กาล passé composé และ imparfait การสลับที่กัน. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 30, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2550) 28-51.

    

   1. การทำเสนอบทความวิชาการ

   Theera Roungtheera.2018. “Grammatical Adaptation of Thai Toponyms in French Guidebooks on Thailand.” in The 5th International Conference on Language, Society and Culture in Asian Contexts (LSCAC 2018), organized by University of Education, Hue University, Hue, Vietnam, May 2526, 2018. (pp. 99-112)

   Theera Roungtheera. 2017. “Traduction en français des toponymes thaïlandais dans les guides touristiques.” Séminaire de l’Axe Sens et discours de CLESTHIA, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Paris, France, February 9, 2017.

   Theera Roungtheera. 2015. New Naming of Thai Places in the French Guidebooks on Thailand.in TSAC 2015, Uppsala, Sweden, May 8-10, 2015.

   Theera Roungtheera. 2014. Metonymy of Place Names in French Guidebook on Thailand.TSAC 2014, Toulouse, France, April 25-27, 2014.

   Theera Roungtheera. 2012. Cultural Reflection from Cooking Terms in Northeastern Thai.” in The 2nd International Conference on Language, Society and Culture in Asian Contexts (LSCAC 2012), organized by Centre for Study of Foreign Languages, School of Humanities, University of Hyderabad, India and Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University, Thailand in collaboration with Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysore, India, March 8 10, 2012.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2561. ความเป็นไทยและความเป็นอื่นในชื่ออาหารไทยที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส. การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12, 7-8 กันยายน 2561, นครปฐม, มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 10-33.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2559. ชื่อไทยในภาษาฝรั่งเศส : การถอดอักษรชื่อสถานที่ไทยเป็นอักษรโรมัน การประชุมสามัญประจำปีสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (AETF 2016) ณ เมือง Montpellier, France วันที่ 29 ตุลาคม 2559.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2558. ชื่อสถานที่กับการแปล : การตั้งชื่อสถานที่ใหม่ในหนังสือนำเที่ยวประเทศไทยที่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการแปลภาษาฝรั่งเศส ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558. (หน้า 97-111)

   ธีระ รุ่งธีระ. 2555. การศึกษาคำว่า “เจ้าชู้” ในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ต้นแบบ การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 12-13 มกราคม 2555. (หน้า 727-737)

   ธีระ รุ่งธีระ. 2553. คำเรียกสีในภาษาฝรั่งเศส : ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม การประชุมทางวิชาการศรีนคริทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 29-30 มกราคม 2553. (หน้า 237-247)

   อินธิสาร ไชยสุขและธีระ รุ่งธีระ. 2552. “ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล : การศึกษาแนวภาษาศาสตร์เชิงวรรณกรรม การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2552.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2551. “การออกเสียงสระในภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย : กรณีการออกเสียงสระหน้า ริมฝีปากห่อ” การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2551.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2550. “การศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีต่อผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษาฝรั่งเศส” การประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550.

    

   1. บทความปริทัศน์/แนะนำหนังสือ

   ธีระ รุ่งธีระ. 2563. Le nom proper en français. วารสารมนุษย์กับสังคม 6, 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 185190.

   ธีระ รุ่งธีระ. 2555. The Story of French: ฝรั่งเศสที่สุดในโลก. วารสารมนุษยศาสตร์ 19, 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) 233-238.

    

    

    

   หน่วยงานภายใน

   กองแผนงาน

   กองการเจ้าหน้าที่

   กองกิจการนิสิต

   กองคลังและพัสดุ

   กองบริการศึกษา

   บัณฑิตวิทยาลัย

   สำนักงานวิทยบริการ

   สำนักคอมพิวเตอร์

   สำนักศึกษาทั่วไป

   หน่วยงานภายนอก

   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

   เมนูหลัก

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับคณะ

   บุคลากร

   หลักสูตรปริญญาตรี

   หลักสูตรปริญญาโท

   หลักสูตรปริญญาเอก

   งานวิจัย

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
   รหัสไปรษณีย์ 44150

   โทรศัพท์ : 043-754-369
   เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
   มือถือ : 089-710-4115
   E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
   Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

   ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
   E-mail : attasit.s@msu.ac.th
   เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

    

   028203
   Views This Year : 88634

   Pin It on Pinterest