โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
ผศ.ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ว

ผศ.ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : chaiyon.t@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 085-066-9292

ประวัติการศึกษา :

      – Doctor of Philosophy (English), University of Leeds, United Kingdom (2016)
      – Master of Arts (English Literature), University of Leeds, United Kingdom (2011)
      – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
      – ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา: ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

ผลงานทางวิชาการ :

Publications  

      1. ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง. (2564). ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมอีสานของพีระ สุธรรม. ใน เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ. Anthropocene: บทวิพากษ์มนุษย์และวิกฤติสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแห่งทุน.(หน้า 281-324). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 

      2. ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง (2564). “ให้เจ้าจงใจเทียมไถลากแก่ ข้าวก็จักได้แผ่เป็นหมากเป็นฮวง”: อ่านบทสู่ขวัญวัวควายผ่านการขัดเกลาสัตว์เลี้ยงในวัฒนธรรมกสิกรรมอีสาน. ใน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ใบลาน: สู่ขวัญและวรรณกรรมอีสานข้ามกาลเวลา. (หน้า 107-156). มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 

      3. ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง. (2563). เมื่อธัญญาหารถูกผลาญสิ้น: อ่านโรคระบาดไวรัสและหายนภัยธรรมชาติในนวนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง เดอะเดธออฟ กราส (The Death of Grass). มนุษยศาสตร์สาร 21 (2), 214-234

      4. Tongsukkaeng, C. (2019). English Poetry: A Guidebook for Critical Reading and Interpretation. Bangkok: Inthanin.

      5. ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง (2018). แนวคิดหลังความทรงจำและภูมิศาสตร์วรรณศิลป์ในนวนิยายเรื่อง The Narrow Road to the Deep North (2013). ใน พิเชษฐ์ แสงทอง  (บรรณาธิการ). ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่งความรู้ พรมแดนในมนุษยศาสตร์. (หน้า 417-466). กรุงเทพฯ: ศยาม.

      6. Journal Article. Tongsukkaeng, C. (2018). Literary Geography of the Japanese Army Camp in Chang-Rae Lee’s A Gesture Life. The Journal of Ecocriticism, 8(1), 27-34.

      7. Book Chapter. Tongsukkaeng, C. (2017). The Eco-poetics and Environmental Consciousness in Angkarn Chanthatip’s Poetry: ‘Sieng Sontana Jaak Panang Tham’, Hua Jai Hong Tee Ha (2013). In J. C. Ryan (Ed.) Southeast Asian Ecocriticism: Theories, Practices, and Prospects. (pp. 133-156). New York: Lexington.

      8. Tongsukkaeng, C. (2015). R.S. Thomas and Localism: The True Wales of his Imagination and Cultural Landscapes. ASR Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 2(1), 33-54.

      9. Tongsukkaeng, C. (2014). Geographical Memory, Machine Technology, and the Ecopoetics: Rewriting the Environment in Remains of Elmet. Thoughts. 13-41.

      10. ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง (2008). การใช้ภาพลักษณ์ทางเพศในกวีนิพนธ์ชุด Crow ของเท็ด ฮิวจส์. Thoughts, 152-172.

 

Conference Oral Presentations

      1.”Mon Rak Aow Thong Kham (The Romance of the Golden Bay): Reading a Thai Environmental Justice Fiction against Development Discourse” at The 4th ASLE-ASEAN Ecocritical Workshop 202, University Putra Malaysia. August 23rd and 24th , 2021 (Online)

      2.การนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาหัวข้อ “ให้เจ้าจงใจเทียมไถลากแก่ ข้าวก็จักได้แผ่เป็นหมากเป็นฮวง”: อ่านบทสู่ขวัญวัวควายผ่านการขัดเกลาสัตว์เลี้ยงในงานกสิกรรม. โครงการปริวรรตและเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานสู่สากล หัวข้อ Isan Literature in a Time Capsule:  “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 (ออนไลน์)

      3.“The Georgic Tradition: Examining Nature through Rural Labour and Farm Lives in Seamus Heaney’s Poetry” in Moving from Disruption to Resilience: The Dynamics of Humanities and Social Sciences” International Conference. Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. 15-16 July 2021. (Online) 

      4. “Take my yoke upon you and plough the land, so the rice paddy yields abundant grains”: Reading a Soul Blessing Ceremony for Farm Animals in Isan Agrarian Culture through Domesticating the Wild” in The Boris Melnichenko and Sergei Trifonov Memorial Readings in Thai & Lao Studies. Faculty of Asian and African Studies, St Petersburg University, Russia, 21 May 2021 (Online) 

      5.“Apocalyptic Vision and Ecophobia: In Search of Food and Water Supplies in John Christopher’s The Death of Grass and J.G. Ballard’s The Drought” in the Conference, Ecologies in Southeast Asian Literatures: Histories, Myths, Societies.  Association for the Study of Literature and the Environment-Association of Southeast Asian Nations (ASLE-ASEAN), 26-27 January 2018 University of Hanoi, Vietnam

      6. “Moortown Diary: the Georgic Tradition and Pastoral Elegy in Ted Hughes’s Poetry” Thailand Research Fund Conference Network of Research on Arts Criticism: Research and Development, “Ecocriticism: Various Aspects of Criticism from Thai and Foreign Literature”, 26 November 2016, The Sirindhorn Anthropological Center, Bangkok  

      7. “The Idea of Post-memory and Literary Geography in Richard Flanagan’s The Narrow Road to the Deep North” at the “International Symposium on Sustainable Urban Forest and Environmental Humanities”, 4-6 November 2016 at Dongkuk University, Seoul, South Korea

      8. “The Idea of Post-memory and Literary Geography in Richard Flanagan’s The Narrow Road to the Deep North” 10th Thailand National Humanities Research Forum, Funded by Thailand Research Fund (TRF) “Ambiguity, Doubt, Boundaries, and Frontiers in the Humanities”, 19-20 September 2016, organized by Prince of Songkla University, Pattani Campus, at Raja Mangala Songkhla Mermaid, Songkhla 

      9. “The Literary Geography of The Japanese Army Camp in Chang-Rae Lee’s A Gesture Life” at “The Global in the Local: Ecocriticism in South-east Asia”, the First South-east Asian Nations Ecocritical Workshop (ASLE-ASEAN), 1-2 August 2016, at the National University of Singapore 

      10. “The Eco-poetics and Environmental Consciousness in Angkarn Chanthatip’s Poetry: ‘Sieng Sontana Jaak Panang Tham’, Hua Jai Hong Tee Ha (2013)” The 5th Southeast Asian Studies Symposium: Human and Environmental Welfare, 14-16 April 2016, Mathematical Institute, Oxford University, United Kingdom

      11. “R.S. Thomas and Localism: The True Wales of his Imagination and Cultural Landscapes”, at the “Changing Humanities in a Changing World”, the 8th Thailand Humanities Research Forum, 27-29 September 2014, at the Imperial Maeping, Chiang Mai

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028965
Views This Year : 90746

Pin It on Pinterest