โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า
นางสาวณัจฉรียา แน่นอุดร

นางสาวณัจฉรียา แน่นอุดร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : natchareeya.n@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4713

ประวัติการศึกษา :

      – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลงานทางวิชาการ :

      –

Pin It on Pinterest