โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

คณาจารย์และบุคลากร

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028498
Views This Year : 89384

Pin It on Pinterest