โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

สำนักงานเลขานุการ

(หัวหน้าสำนักงาน / ฝ่ายงานสารบรรณ / เลขาคณบดี)

นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
E-mail : benjawan.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754369

ดูเพิ่มเติม

นายอุดร วงษ์ช่าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : udorn.wo@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 093-1013013

ดูเพิ่มเติม

น.ส.จันทร์เพ็ญ ภูสดศรี

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : chanpen.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4734

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์

นายเพียรชัย คำสะอาด

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-mail : phenchai.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 089-2773739, ภายใน 4734
Fax : 043-754369

ดูเพิ่มเติม

นางสาวกัญญพร วุฒิกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-mail : kanyaporn.w@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางกมลลักษณ์ พักพิงผ่องศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
(ชำนาญการพิเศษ)

E-mail : kamonlak.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4721

ดูเพิ่มเติม

น.ส.พรรณทิพย์ โตจำเริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.พัณณ์ชิตา พลหาญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-mail : phanchita@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-9743895, ภายใน 4737

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ผกามาศ นามทอง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : phakamas.n@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-7175465

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวณัจฉรียา แน่นอุดร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

E-mail : natchareeya.n@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4713

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายบุคคล

นางวัลภา บุญหล้า

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
E-mail : wanlapa.b@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4739

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

นางพวงเพชร วอนวัฒนา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : poungphet.w@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-3802957, ภายใน 4781

ดูเพิ่มเติม

น.ส.ธัญญาลักษณ์ ซาตา

ตำแหน่ง : เลขานุการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

E-mail : thanyalak@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 087-8586869

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ

น.ส.บังอร บุตราช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : bang-on.b@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 084-6015712

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายอาคารและงานยานยนต์

นายชูชาติ บุญหล้า

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา
E-mail : choochart.b@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 089-4200443

ดูเพิ่มเติม

นายปริญญา แก้วมาลา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : parinya.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 096-7029518

ดูเพิ่มเติม

นายนิกร วงษ์ช่าง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : –
โทรศัพท์ : 063-4959440

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายเทคโนโลยีศึกษา

นายจตุรพงษ์ กาลจักร

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา
E-mail : jaturapong.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-9549550 , ภายใน 4717

ดูเพิ่มเติม

นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 091-1327411 , ภายใน 4717

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์

นายปฏิภาน สังกะเพศ

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
E-mail : patipan.sa@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4703

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนานิสิต

น.ส.เจณจิรา สีมาศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail :janejira.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 4739

ดูเพิ่มเติม

แม่บ้าน / คนสวน

นางมุลนี ชุ่มอภัย

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : 084-5109319

ดูเพิ่มเติม

นางบุญโฮม มาตสาลี

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : 092-4562197

ดูเพิ่มเติม

นางสุรภา ชุ่มอภัย

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

นางพนิดา ชมภูอาจ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

นายสมนึก คำขาย

ตำแหน่ง : คนสวน
E-mail : –
โทรศัพท์ : 099-208-4115

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028766
Views This Year : 90169

Pin It on Pinterest