โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

อ.นิรันดร คำนุ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา

E-mail : nirundorn.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และพัสดุ

E-mail : kanokporn.r@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754369 ภายใน 4734

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร

ตำแหน่ง : อาจารย์
(ประธานหลักสูตร)
E-mail : pimporn.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4784

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : chainarong.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4783

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : wilailak.o@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4789

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pornsiri.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4784

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : wacharawuth.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.สายไหม ไชยศิรินทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : saimai.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4789

ดูเพิ่มเติม

อ.กฤษฎา สิริพัฒน์โชติกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kritsada.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4789

ดูเพิ่มเติม

อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : washiraporn.w@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4784

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
(ประธานหลักสูตร ปร.ด.สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
)
E-mail : chalong.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4783

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
(ประธานหลักสูตร ศศ.ม.สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
)
E-mail : apinyawat.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4783

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : theerapong.m@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4783

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : kiattisak.b@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4783

ดูเพิ่มเติม

เลขานุการภาควิชา

น.ส.เจษฎาภรณ์ สมีพันธ์

ตำแหน่ง : เลขาภาควิชา
E-mail : jetsadaporn.sam@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 083-8995519, ภายใน 4789

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028762
Views This Year : 90116

Pin It on Pinterest