โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

อ.นันทพร อยู่สะอาด

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ภูมิศาสตร์

E-mail : nanthaporn.u@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.จิระเดช มาจันแดง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)
E-mail : jiradech.m@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : savittri.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : thanyarat.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.จตุรงค์ สมอาจ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jaturong.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 088-2242576

ดูเพิ่มเติม

เลขานุการภาควิชา

น.ส.เบญจมาส กางอินเดช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : banjamas.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4839

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028754
Views This Year : 90056

Pin It on Pinterest