โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษาไทย

ผศ.ดร.กีรติ ธนะไชย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหารภาค : หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก

E-mail : keerati@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
E-mail : nittaya.w@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754-369

ดูเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
E-mail : pathom.h@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-6608282

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : dutchat.j@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 091-0535351

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : nutkritta.n@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : penprapa.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 089-7104642

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.ปณิตา น้อยหลุบเลา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : panita.noi@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 065-6359532

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.รัญชนีย์ ศรีสมาน

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : runchanee.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.พจมาน มูลทรัพย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : photchaman.m@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.อรทัย สุทธิ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : orathai@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 088-5087867

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : mudjalin.l@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดำรงค์ นันทผาสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : dumpong.n@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 086-7976133

ดูเพิ่มเติม

อ.เกศสุดา นาสีเคน

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kedsuda.n@msu.ac.th,
kedsuda039@gmail.com
โทรศัพท์ : 065-1494699

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.โสภี อุ่นทะยา

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : sopee@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-2793802

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาจีน

อ.ดร.จรรยา ดุลยะลา

ตำแหน่ง : อาจารย์
(ประธานหลักสูตร)
E-mail : janya.d@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4768

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : waralak.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4768

ดูเพิ่มเติม

อ.อุไรวรรณ แซ่ว่อง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : uraiwan.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4768

ดูเพิ่มเติม

อ.บุษบา ภูเก้าแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : bussaba.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 092-4691532

ดูเพิ่มเติม

Ms. Menglan Luo

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : menglan.l@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Mr. Liang Zhao

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

อ.พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : poollak.t@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.รัฐปกร ฟักอ่อน

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : rattapakorn.f@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ธาคุณ ไวยธิรา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thakhoon.w@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.เบญจมาศ มาตย์สุรีย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : benjamas.m@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.สิรินภา พรมโสภา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : sirinapa.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Ms. Kim Kyung Ran

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : kim.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Ms. Park Sun Young

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : park.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 064-3052370

ดูเพิ่มเติม

Ms. Kim Joo Jin

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail :kim.j@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 092-3130500

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ผศ.มนสิชา แก้วนันไชย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา/ประธานหลักสูตร
)
E-mail : monsicha.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754369

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.วิชยา โยชิดะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : wichaya.w@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 084-5130246

ดูเพิ่มเติม

อ.ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : supalak.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 4779

ดูเพิ่มเติม

อ.กนกวรรณวลัย อินทร์หงษ์ษา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kanokwanwalai.i@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Mr. Hoji Yutaka

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : yutaka.h@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 083-3064649

ดูเพิ่มเติม

Mr. Shigeru Hirayama

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : shigeru.h@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Dr. Chie Semba

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : chie.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเขมร

ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : banyatti@gmail.com
โทรศัพท์ : 089-4242123

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.วลีรัตน์ มันทุราช

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : walirat.m@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 0852121985

ดูเพิ่มเติม

อ.ชัยวัฒน์ เสาทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : chaiwat.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 085-8105234

ดูเพิ่มเติม

Ms. Cannary UN

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : un.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 094-4408210

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมลาว

ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : rachan@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 089-2775045

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สมัย วรรณอุดร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : smai.w@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754369

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.ณภัทรสรา ดาวษาวะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : naphatsara.dw@gmail.com
โทรศัพท์ : 093-9325466

ดูเพิ่มเติม

อ.เฉลิมศักดิ์ บุตรพวง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : chalermsuk.b@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Ms. Somphavanh Keoboutta

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : somphavanh.ke@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Mr. Souliya Bouphapanya

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ภาษาเวียดนาม

อ.ดร.หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : nuengruethai.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 094-5428514

ดูเพิ่มเติม

อ.วันทนีย์ นาชัยเงิน

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Ms. Nguyen thu Hoai

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Miss Cao Thi Hong Van

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : cao.v@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 080-9165949

ดูเพิ่มเติม

สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ภาษาพม่า

อ.ธนชาติ เกิดเกรียงไกร

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thanachart.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

สาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล

อ.ดร.อัครครา มะเสนา

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ประธานหลักสูตร)
E-mail : akra.m@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 091-0617669, 043-754369,
043-754333 ต่อ 2005

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบัณฑิตศึกษา
)
E-mail : pakpoom.h@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754369

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.ณัชชา อาจารยุตต์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : natcha.a@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.อิสเรส สุขเสนี

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : isares.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 083-4041177

ดูเพิ่มเติม

อ.พิมประไพ สุภารี

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pimprapai.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 087-2230818

ดูเพิ่มเติม

อ.พงษ์ศักดิ์ สังฆมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pongsak.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

เลขานุการภาควิชา

น.ส.สุกัลยา ไพลึก

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : sukanya.pai@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4768

ดูเพิ่มเติม

น.ส.อรทัย เบ้าทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : orathai.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : ภายใน 4768

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028964
Views This Year : 90744

Pin It on Pinterest