โทร : 043-754-333 ต่อ 40 ต่อเบอร์ภายใน : 4734 , 4703 โทร/โทรสาร : 043-754-369
เลือกหน้า

อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหารภาค : หัวหน้าภาควิชา
ภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

E-mail : kittiphong.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : chaiyon.t@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 085-0669292

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ประวีณ์รตา สุขรัตน์ฤทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : praweerata.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ประธานหลักสูตร ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ)

E-mail : apisak.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
/รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
)
E-mail : anyarat.n@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อินธิสาร ไชยสุข

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : intisarn@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

ผศ.แตงอ่อน ศรีรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : tangon.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์

E-mail : nuchsara.ch@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754369

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.เรณุมาศ จันทรศิริรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ประธานหลักสูตร
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
)

E-mail : reanumart.ko@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pimyupa.w@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.วรยา โสมอินทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : woraya.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.อรรถพล ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : attapon.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.พรทิพย์ สุพรรณฝ่าย

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : pornthip.su@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดร.พิลานุช ภูษาวิโศธน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
(ประธานหลักสูตร กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ)
E-mail : pilanut.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.นวรัตน์ สภานุชาต

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และอาคารสถานที่

E-mail : nawarat.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ดุจตะวัน อินศร

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ประธานหลักสูตร
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
)

E-mail : duttawan.i@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.อัมพิกา ภัทรพงศานติ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ประธานหลักสูตร
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
)
E-mail : ampika.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thawetoe@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.อินอร เลียวประเสริฐกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : naidnapa.l@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.ธนิดา ศรีปัจฉิม

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thanida.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.ณฐนน วรกิตตนนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : piyawat.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.หทัย ไชยงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ก่อกิจบุญ ฟูคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kokitboon.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.มนทิรา เบอร์โทว์

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : montira.kh@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.นันทพันธ์ สุปัญญา

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : thebporn.kan@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
E-mail : manita.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

อ.ชำนาญ ภารา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : chamnan.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

อ.คันธพร ช่างประเสริฐ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : khanthaporn.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Mr. Colin John Lesly

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : colin.j@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 084-5339715

ดูเพิ่มเติม

Mr.Robert Bachtell Eastland

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : robert.b@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 086-8899481

ดูเพิ่มเติม

Dr.Eric A.Ambele

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : eric.a@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 095-1364581

ดูเพิ่มเติม

Mr.Geoffrey Austin Berteau

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : geoffbrt@gmail.com
โทรศัพท์ :

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ)

E-mail : photcharanon.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ)

E-mail : somkiet.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ผศ.ดร.พันธ์จิต ดวงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)
E-mail : phanjit.d@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail : theerar@msu.ac.th
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 4796

     

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สิริสุดา สิริภักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อำนวย สมตัว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : –
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

Mr.Jacques Pons

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
E-mail : jacques.p@msu.ac.th
โทรศัพท์ : –

ดูเพิ่มเติม

เลขานุการภาควิชา

น.ส.ชมพูนุท ศรีสุธรรม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : chompunuch.s@msu.ac.th
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 4826

ดูเพิ่มเติม

นายเทพรักษ์ สุริฝ่าย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : teppaluk_cup@hotmail.com
โทรศัพท์ : 085-7558836, 043-754371

ดูเพิ่มเติม

น.ส.สกุลรัตน์ คำดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : sakunrat.k@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 098-1980889 เบอร์ภายใน 4804

ดูเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

บุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754-369
เบอร์ภายใน : 4734 , 4703
มือถือ : 089-710-4115
E-mail : husoc.msu@msu.ac.th
Copyright © 2022-2023 human.msu.ac.th All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอรรถสิทธิ์ ศรีรักษ์
E-mail : attasit.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 091-132-7411 , 4717 (ภายใน)

 

028765
Views This Year : 90130

Pin It on Pinterest